994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
    Strona główna |O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt

                     pip

 Ogłoszenie o uzgodnieniu odstąpienia przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. " Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. na lata 2018-2021  

                     

Ogłoszenie o uzgodnieniu odstąpienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Wieloletni plan rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na lata 2018 - 2021

                      

                      

                      

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.
„Wieloletni plan rozwoju   i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na lata 2018-2021.”

                      

 

                       
                        

                                        

                   masowe

                         
                         

                        
                          KARA ZA ŚCIEKI
                       

                          woda1
                          woda2   
                          woda3

 

                          twardosc_wody

                              faktura

                           

Pożar w Oczyszczalni ścieków w Kornicy
– spokojnie to tylko ćwiczenia!

W dniach 19-21 października 2016 r.  w Oczyszczalni ścieków w Kornicy miały miejsce ćwiczenia JRG Końskie oraz OSP Modliszewice OSP Kornica.
Założeniem było przeprowadzenie ugaszenia pożaru, który powstał w magazynku na terenie oczyszczalni.
Ćwiczenia miały na celu zapoznanie się z obiektem pod kątem możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dojazdu do obiektu, lokalizacji głównego wyłącznika prądu itp. Zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji osób z zagrożonego obiektu.

                                                                               

Zostaliśmy nagrodzeni

Konecka Glorietta w kategorii „ Gospodarczy rozwój gminy Końskie” to nagroda, jaką otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. od Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Krzysztofa Obratańskiego.
Kandydatury zostały zaproponowane przez członków kapituły pod przewodnictwem wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego.
Uroczyste wręczenie odbyło się podczas Dni Końskich w dniu 21.08.2016 r. Nagrodę odebrał Krzysztof Ciupa - kierownik oczyszczalni ścieków w Kornicy.
Konecka Glorietta to nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dla podmiotów, które prężnie przyczyniają się do rozwoju gminy Końskie.

Od 2009 do 2015 roku nasze Przedsiębiorstwo realizowało Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" z dofinansowaniem unijnym. W wyniku realizacji Projektu wybudowaliśmy ponad 134 km kanalizacji sanitarnej, blisko 10 km kanalizacji deszczowej, przebudowaliśmy ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i 3,5 km sieci wodociągowej. W 2014 roku uruchomiona została gruntownie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków   w Kornicy. Ostateczna wartość Projektu wyniosła blisko 163 miliony złotych, natomiast dotacja z Funduszu Spójności to ponad 80 mln złotych. Skanalizowanie aglomeracji Końskie zapewniło dostęp do sieci mieszkańcom nie posiadającym jak dotąd zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W wyniku podjętych działań nastąpiła znaczna poprawa niezawodności systemu w zakresie dostaw wody i odprowadzanych ścieków co nie tylko podniosło jakość życia mieszkańców, a także zwiększyło atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy dumni, że zostaliśmy docenieni. Nagroda jest dla nas również motywacją do dalszego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz ochrony środowiska.

                                                                                                     glorietta1    glorietta2

WIZYTA MARSZAŁKA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORNICY
26 lipca 2016 r. w powiecie koneckim gościł Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Podczas swojej wizyty na terenie naszego powiatu, szef regionalnego samorządu odwiedził m.in. oczyszczalnię ścieków w Kornicy.
Pan Marszałek z dużym zainteresowaniem zapoznał się z informacjami na temat budowy obiektu i jego eksploatacji. Nie krył zaskoczenia z faktu, iż pod względem zapotrzebowania w ciepło, oczyszczalnia jest samowystarczalna, a uzyskiwany z procesu fermentacji osadów ściekowych biogaz, wystarcza na ogrzewanie obiektu oczyszczalni.
Miłym zaskoczeniem dla gościa był również fakt, iż na terenie  oczyszczalni w Kornicy nie występują uciążliwości zapachowe.
Panu Marszałkowi towarzyszyli: Pani Agata Bińkowska - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, gospodarze lokalnego samorządu: Starosta Bogdan Soboń i Wicestarosta Andrzej Lenart,  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Jerzy Rąbalski i Kierownik Oczyszczalni Ścieków - Krzysztof Ciupa.
Pan Marszałek wyjechał z przekonaniem, iż oczyszczalnia ścieków to przykład inwestycji dobrze funkcjonującej, w której zastosowana  nowoczesna technologia oczyszczania ścieków, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
                                                                            

EKOPRZYGODA PO RAZ DRUGI

w dniach 7-15.06.2016 r. w  Oczyszczalni ścieków w Kornicy mieliśmy przyjemność ponownie gościć uczniów na warsztatach ekologicznych w ramach programu

„WODA TWOIM PRZYJACIELEM - POZNAJ SZANUJ CHROŃ” - PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO"

dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach. Koordynatorem programu był Staropolski Klaster Wodny, zrzeszający firmy wodociągowe z województwa świętokrzyskiego.
Celem projektu  było podwyższenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony wód oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Tym razem do Oczyszczalni ścieków w Kornicy, przyjechali uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich
 2. Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
 3. Szkoła Podstawowa w Kopaninach
 4. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
 5. Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu
 6. Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie

Wycieczka edukacyjna w Oczyszczalni ścieków uświadomiła dzieciom co dzieje się z brudną wodą (ściekami), dopływającą do oczyszczalni z naszych domów, jak przebiega proces oczyszczania ścieków. Uczniowie zobaczyli urządzenia znajdujące się w oczyszczalni, poznali procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków oraz dowiedzieli się, że ścieki oczyszczone odpływają do rzeki Młynkowskiej.
Ciekawym doświadczeniem była możliwość wykonania analiz ścieków oraz wody w laboratorium. Uczestnictwo dzieci w wykonywaniu analiz wzbudziło ich wielkie zainteresowanie.
Celem warsztatów była również zmiana postaw społecznych w zakresie segregacji odpadów. Ponieważ do koneckich toalet trafia duża ilość śmieci, zwróciliśmy dzieciom uwagę, jakich odpadów nie należy wrzucać do kanalizacji, poprzez hasło do zapamiętania: TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI.
Ważnym elementem było również uświadomienie dzieciom jak należy postępować z nieczystościami ciekłymi ze zbiorników bezodpływowych czyli szamb. Naszym celem było aby zapamiętały, że jedynym miejscem do którego powinny trafić nieczystości ciekłe z szamb jest oczyszczalnia ścieków. Regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego poprzez zamówienie transportu wozem asenizacyjnym to właściwy sposób postępowania  z nieczystościami.
Mamy nadzieję, że poprzez edukację dzieci, informacje te trafią do całych rodzin i utrwalą proekologiczne postawy.

                                                                                                           PAMIĘTAJCIE
                                                                                                  PRZYSZŁOŚĆ NATURY
                                                                                                       ZALEŻY OD WAS
 

                                   warszt1   warsz2   warsz3   warsz5   warsz5   warsz6   warsz7

                                   warsz8   warsz10   warsz10   warsz11   warsz12   warsz13

 Informacja dotycząca wymiany zasuw na osiedlu Słonecznym
PWiK w Końskich Sp. z o.o. informuje mieszkańców z osiedla Słoneczne, że w miesiącu kwietniu rozpoczęto prace remontowe na sieci wodociągowej mające na celu wymianę zasuw liniowych o średnicy DN 150 oraz DN 100. Dotychczas zakończono I etap planowanych robót na skrzyżowaniu ulic:

 • Robotnicza - Olimpijska
 • Olimpijska - Żużlowa
 • Olimpijska - Różana
 • Południowa - Olimpijska

  Zrealizowana już część przebudowy nie bedzie ograniczać dopływu wody dla odbiorców mieszkających w kierunku od strony miasta do ul. Olimpijskiej oraz w ul. Akacjowej. W planach PWiK są dalsze prace modernizujące sieć poprzez wymianę armatury sieciowej, które w konsekwencji zmniejszą ograniczenia w dostawie wody podczas występujących awarii.

                            rura1      rura2            rura3            rura6

 PWiK w Końskich sp. z o.o. informuje, że w związku z licznymi skargami mieszkańców, o niestabilnym i niskim ciśnieniu wody dostarczanej  do miejscowości Barycz i Kornica, przedsiębiorstwo podjęło kroki w celu usunięcia problemu poprzez wymianę niesprawnego reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tych miejscowości. Zamontowano nowy regulator ciśnienia firmy Honeywell wraz z filtrem, zasuwami i przebudową szachtu, w którym zamontowano powyższe urządzenia.
Zainstalowanie regulatora gwarantuje stabilizację ciśnienia, eliminuje ryzyko uderzeń hydraulicznych, pozwala zmniejszyć ilość zużywanej wody i utrzymuje stałe ciśnienie w sieci wodociągowej niezależnie od zmian wielkości strumienia wody.
PWiK w Końskich ma nadzieję, że podjęte działania poprawią w znaczący sposób jakość i komfort życia mieszkańców miejscowości Barycz i Kornica.

                                                                                  

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Gminy Końskie związanymi z nieprzyjemnymi zapachami wydzielającymi się z kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich wyposażyło sieć w filtry antyodorowe, zapobiegające wydostawaniu się uciążliwych zapachów. Mając na uwadze występowanie wyjątkowo uciążliwych odorów kanalizacyjnych na niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zastosowanie filtrów katalitycznych (KAT), które zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę Nixor. Stworzone one zostały do neutralizacji odorów o bardzo wysokim stężeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się najwyższą skutecznością oraz długim czasem działania dzięki zastosowaniu unikatowego rozwiązania polegającego na dwuetapowej filtracji gazów w procesie katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora.
Zamontowano trzy zestawy takich filtrów . Koszt ich zakupu wyniósł 8100 zł netto.

                                                                                   

21 października 2015r.  podczas uroczystej gali z okazji 25-lecia Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach odbyło się wręczenie statuetek NOVATOR 2015.
Patronat nad konkursem sprawowali: Prezes Urzędu patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. NOVATOR to nagroda za działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2007 roku. W bieżącym roku statuetki przyznane zostaną w sześciu dziedzinach.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich  Sp. z o.o. zostało uhonorowane w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” za projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.
Współczesna gospodarka światowa nastawiona jest na innowacyjność, ale w naszym kraju ciągle stoi ona na niskim poziomie, co wpływa na obniżenie konkurencyjności. Realną szansą na poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, są regionalne strategie innowacji oraz programy operacyjne Unii Europejskiej, w ramach których dotacje na inwestycje otrzymują w pierwszym rzędzie projekty o charakterze innowacyjnym. Doceniając rolę tych mechanizmów w rozwoju gospodarki Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa ustanowiła Nagrodę NOVATOR.
Przedsiębiorstwo nasze zrealizowało wielką inwestycję, której sercem jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kornicy. Przebudowana oczyszczalnia ścieków w Kornicy jest obiektem nowoczesnym, spełniającym najwyższe standardy ochrony środowiska. Procesy oczyszczania ścieków są zautomatyzowane, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo środowiska naturalnego i środowiska pracy. Inwestycja, w ramach której zrealizowano 25 zadań, kosztowała ponad 162 miliony złotych w ponad połowie została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.         
                                                                                   

 

EKOPRZYGODA
w dniach 5-9.10.2015 r. w  Oczyszczalni ścieków w Kornicy odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach programu
„WODA TWOIM PRZYJACIELEM - POZNAJ SZANUJ CHROŃ” - PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO"
dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Koordynatorem programu był Staropolski Klaster Wodny, zrzeszający firmy wodociągowe z województwa świętokrzyskiego. Celem projektu było podwyższenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony wód oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
PWiK w Końskich Sp. z o.o.  udostępniło oczyszczalnię ścieków w Kornicy w celu odbycia warsztatów ekologicznych przez uczniów ze szkół:
Zespół Szkół w Stadnickiej Woli - kl. Ia i IIIa gim,
Szkoła Podstawowa w Modliszewicach – kl. IV i V,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich kl. VI c,
Zespół Szkół w Rogowie – kl. II gim.,
Gimnazjum nr 1 w Końskich -kl. 3b

Uczestnicy odbyli interesującą wycieczkę po oczyszczalni ścieków, podczas której dowiedzieli się jak przebiega proces oczyszczania ścieków, zobaczyli urządzenia znajdujące się w oczyszczalni oraz poznali procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków. Ciekawym doświadczeniem była możliwość wykonania analiz ścieków oraz wody w laboratorium. Uczestnictwo dzieci w wykonywaniu analiz wzbudziło ich wielkie zainteresowanie. Spotkania z ekologią w formie aktywizujących warsztatów pozwoliły uczestnikom uświadomić konieczność ochrony wód i rozsądnego korzystania zasobów wodnych.

                  

                  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
realizuje kolejną dużą inwestycję
.
Pomiędzy ulicami Południową, Browarną, a osiedlem domów jednorodzinnych Jana Pawła II w Końskich, trwają roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Prace prowadzone są przez pracowników  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. oraz przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. z Łańcuta. Zadanie przewiduje budowę 2,06 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,47 km sieci wodociągowej.
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe uzbrojenie terenu i przygotowanie do sprzedaży przez Gminę działek na planowanym osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Południowej w Końskich. Projekt obejmuje kontynuację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a w dalszej kolejności budowę sieci  kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz dwóch jezdni o nawierzchni asfaltowej. Celem nadrzędnym inwestycji jest zwiększenie poziomu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie. Szacunkowa wartość inwestycji uzbrojenia terenu  w sieć wodociągowo – kanalizacyjną  wynosi 1 133 942,50 zł. Zakończenie zadania przewidziano na I połowę 2016r. Dzięki tym działaniom oprócz zmiany w jakości życia oraz poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, wynikających z poprawy niezawodności systemu w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, znacznie zmniejszy się ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych.

                     ;  

             ;        

Relacja z konkursu fotograficznego „Woda - Twój najbliższy Przyjaciel”
28.08.2015 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. odbył się finał konkursu fotograficznego „Woda – Twój najbliższy Przyjaciel” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach oraz Staropolski Klaster Wodny zrzeszający firmy wodociągowe z województwa świętokrzyskiego.
Zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciami można było składać przez niespełna
2 miesiące tj. w terminie od 15 czerwca 2015 roku do 6 sierpnia 2015 roku. Uczestnikami przedsięwzięcia mogła być młodzież szkolna z terenu województwa świętokrzyskiego. Zdjęcia zgłaszane do konkursu musiały przedstawiać obecność i rolę, jaką odgrywa woda w naszym życiu.
Celem konkursu było podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Do konkursu zgłosiło się 92 uczestników. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace
i wybrała  autorów najlepszych zdjęć, których postanowiono nagrodzić.
Podczas finału ogłoszono wyniki konkursu, a wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.
Wyniki konkursu:
I miejsce Filip Paździerz z Kielc
II miejsce Sandra Szlęzak ze Starachowic
III miejsce Zuzanna Skuza ze Skarżyska-Kamiennej
IV miejsce zajął Piotr Malinowski z Końskich, który otrzymał nagrodę rzeczową w postaci aparatu cyfrowego.
W konkursie wyróżnienia otrzymali uczestnicy z Końskich i okolic:  Karolina Kozielska, Wiktoria Czabator, Sylwia Grubarek, Weronika Kuleta.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do galerii
Prace wszystkich uczestników konkursu będą eksponowane również podczas wernisażu fotograficznego, który zostanie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Staropolski Klaster Wodny” w październiku w Kielcach.

Konkurs fotograficzny został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

                    
                                                                
                                                             

Otwarcie Oczyszczalni ścieków w Kornic

         6 listopada 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Kornicy. Po przebudowie oczyszczalnia ścieków w Kornicy będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym najwyższe standardy ochrony środowiska. Pracę oczyszczalni przewidziano przy obciążeniu 39 600 RLM
i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 4 900 m3/d a maksymalnej 7 400 m3/d. Na oczyszczalni zamontowane zostały nowoczesne i jedne z najlepszych w swojej klasie urządzenia, procesy oczyszczania ścieków zostały zautomatyzowane, co w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo pracowników. Wszelkie procesy chemiczne, które powodują emisję odorów zostały zhermatyzowane, co wyeliminuje uciążliwości odorowe w okolicy. Ponadto w ramach przebudowy zostały  wybudowane dwie, bodaj najdłuższe w kraju  słoneczne suszarnie osadów (o długości ok.150 m każda), które zapewnią wysuszenie osadu do 80% . Oprócz energii słonecznej do suszenia osadów ściekowych wykorzystywany będzie biogaz oraz ciepło pochodzące ze ścieków oczyszczonych.

Światowy Dzień Mycia Rąk w Końskich


        15 października po raz pierwszy w historii obchodziliśmy w Końskich Światowy Dzień Mycia Rąk. Każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do  śmierci ponad 3,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia. Staranne mycie  rąk mydłem i czysta woda z koneckich kranów, zwłaszcza przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety, może spowodować ograniczenie  liczby przypadków biegunki prawie o połowę, a infekcji dróg oddechowych o 25%.  Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wirus grypy zbiera największe żniwo. Wystarczy, że podamy rękę chorej osobie lub dotkniemy przedmiotu, którego dotykała, a groźny wirus już przeniesie się na nasze ręce. Ustanowienie przez ONZ
w 2008 roku Światowego Dnia Mycia Rąk ma na celu rozpowszechnienie tego zwyczaju wśród społeczności całego świata. Działania te mogą pomóc uratować każdego roku życie miliona dzieci !Koneckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od lat jest pomysłodawcą i angażuje się w różnego rodzaju  akcje specjalne, mające na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie higieny, spożywania wody z kranu czy ochrony środowiska. Z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk spółka przygotowała darmowe mydełka, które rozdawane były mieszkańcom Końskich, przypominając o właściwej higienie rąk każdego dnia.


                                                ;         

Strefa Smaku podczas Dni Końskich 2014
        W sobotę 23 sierpnia b.r. w Końskich znana i lubiana strefa smaku PWiK gościła na lokalnym święcie miasta. Na scenie letniej w parku miejskim wystąpiły gwiazdy polskiej estrady oraz artyści z zaprzyjaźnionych miast partnerskich. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała, dlatego zgromadzona publiczność  bardzo chętnie sięgała po orzeźwienie próbując wyjątkowych i zdrowych napoi przygotowanych na bazie wody z koneckich kranów - do wyboru były 4 rodzaje napojów: wzmacniający, oczyszczający, orzeźwiający oraz odchudzający. Wielu mieszkańców gratulowało PWiK pomysłu, a także potwierdzało, że woda w Końskich jest smaczna i dobrej jakości.

                                                                    

Dostęp do kanalizacji dla ponad 95 % mieszkańców gminy Końskie

          Dzięki realizacji wielozadaniowego Projektu o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie" stopień skanalizowania aglomeracji Końskie, liczony według liczby mieszkańców, osiągnie poziom 97 %. Oprócz wzrostu stopnia skanalizowania gminy zwiększy się także ładunek zanieczyszczeń usuwanych ze ścieków doprowadzanych do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków i poddanych oczyszczaniu. Uwzględniając ścieki dowożone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym praktycznie 100 % ścieków dopływających z terenu aglomeracji Końskie zostanie poddanych procesowi oczyszczania.
         Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej możliwa jest realizacja jednego z największych tego rodzaju projektów. Przedsięwzięcie podzielone na 25 zadań przewiduje m.in. budowę ok. 134,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację ok. 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę ok. 9,1 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę ok. 3,5 km sieci wodociągowej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kornicy. Całkowita wartość projektu wynosi 163 118 629 zł, z czego unijne dofinansowanie to 79 958 324 zł. Obecnie projekt, którego zakończenie przewidziano na połowę 2015 r. jest już w fazie finalnej. Poza budową ostatnich metrów kanalizacji oraz przepompowni ścieków w Nieświniu trwają jeszcze prace na oczyszczalni ścieków w Kornicy.
Rozpoczęto również realizację kolejnych zadań związanych z podłączaniem mieszkańców do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej. Aktywność PWiK nie kończy się "jedynie" na projekcie. Ze środków własnych spółka wybuduje w tym roku wodociąg z przyłączami przy ul. Pułaskiego
w Końskich oraz za ponad 240 000 zł separator przy ul. Fabrycznej. W Modliszewicach powstanie z kolei ok. 100 brakujących podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. Łączny koszt inwestycji własnych wyniesie niemal 800 000 zł.
Przed Spółką stoi więc wiele poważnych wyzwań na najbliższe dwa lata, tym bardziej, iż regułą w Polsce jest nieangażowanie się spółek komunalnych
w jakiekolwiek inwestycje własne podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych wspieranych z funduszy Unii Europejskiej. Taka intensyfikacja działań ma za zadanie jednak jak najszybsze osiąganie możliwie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług, porównywalnego do największych spółek wodociągowych w kraju.
Dzięki tym działaniom oprócz zmiany w jakości życia oraz poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, wynikających z poprawy niezawodności systemu
w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, znacznie zmniejszy się ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych.