994               (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
 Strona główna |O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt

 

   

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego, będąca własnością Gminy Końskie. Przedmiotem działalności  Spółki jest realizacja zadań Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O.O.

NIP: 6581925115,  REGON: 260207739
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001
KRS NR 0000298432 – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 66 571 300 PLN

WŁADZE SPÓŁKI
 
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

RADA NADZORCZA:

Irena Kos – Przewodniczący
Jacek Krakowiak – Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kiełbowski – Członek

ZARZĄD SPÓŁKI:

Jerzy Rąbalski – Prezes

PROKURENCI:

Krystyna Jura – Główny Księgowy
Krzysztof Ciupa – Kierownik Oczyszczalni Ścieków

HISTORIA

           W dniu 03.12.1991 r., w następstwie komunalizacji mienia państwowego jakim było „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach”, został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr XVI/118/91 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich. Zakład działał od 01.01.1992 r. jako samofinansujący się zakład budżetowy i był jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
          Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Końskich, z dniem 1 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r., został  przekształcony w jednoosobową spółkę Gminy Końskie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.