994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
   Strona główna | O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | JRP | Kontakt

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Niniejszym przesyłam do Państwa informację w zakresie polityki ochrony danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi.  
 Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich sp. z o.o. w świetle prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskujemy w niezbędnym zakresie, wynikającym z przepisów prawa – (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna (dziennik ustaw 2017r poz 328  z późn zmianami
 • upoważnieni pracownicy PWiK w Końskich Sp. z o.o.  
 • wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np:

 wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania w terminie i formie przewidzianych przepisami;

 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy;

  
Które dane należy nam podać, które dane Państwa posiadamy?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu (wniosku). Dane niezbędne dla PWiK w Końskich Sp. z o.o.w celu zawarcia Umowy to:

 1. Imię i Nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. PESEL;
 4. Tytuł prawny do nieruchomości do której ma zostać dostarczona woda i odprowadzane ścieki

 W czasie zawarcia umowy, dla ułatwienia współpracy, możemy uzyskać inne Państwa dane -  jeśli wyrazicie Państwo zgodę  np. numer telefonu kontaktowego, adres e mail do kontaktu.  
Przysługujące Państwu uprawnienia:
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie, poprawienie danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, o ich kopię);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek bezpośrednio w siedzibie PWiK w Końskich Sp. z o.o. lub drogą  pocztową.
 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PWiK w Końskich Sp. z o.o.  narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
adres do doręczeń:

ul.Piotrkowska 2E, Modliszewice
26-200 Końskie
adres email do kontaktu:
wojakowskir@pwik-konskie.pl